Vad är frihandel?

Frihandel är ett begrepp som används då länder eller regioner vill möjliggöra för enkel och effektiv handel inom de gemensamma områdena. Med hjälp av frihandel ska företag som är verksamma inom frihandelsområdet exempelvis enkelt kunna exportera och importera varor över landsgränser utan försvårande tullregler eller avgifter. Begreppet frihandel innefattar vanligtvis även ytterligare punkter. Vi har i denna artikel tittat närmare på det begreppet för att ge dig en introduktion till det och vilka fördelar det har.

Vad innebär begreppet frihandel?

Det finns ingen exakt definition av termen frihandel. Men en förenklad beskrivning är att frihandel innebär en handel som inte begränsas av tullar, importkvoter eller andra handelsbegränsande politiska åtgärder. Du kan tänka på frihandel som jämförbart med handel som förekommer inom ett land. Där kommer inga tullregler eller andra regelverk som du behöver följa för att få bedriva din handel. På samma sätt vill frihandelsregioner att handel inom det givna området ska fungera. Du ska kunna verka fritt inom de länder och regioner som är anslutna till frihandelsavtalet. Förhoppningen är att detta ska leda till ökat företagande för hela regionen och att arbetstillfällen och företag kan behållas i högre utsträckning.

Introduktion till frihandelns födelse

Tittar vi tillbaka ett par hundra år i tiden så fanns i princip ingen frihandel. De flesta länder använde sig då av tullar i hög utsträckning. Avgifterna var rätt höga och inkomsterna var en god förtjänst för statsmakten. Följaktligen skedde handel över landsgränser i mindre omfattning på den tiden. Det lönade sig helt enkelt inte att importera vissa varor från andra länder.

Men under 1800-talet ökade dialogen kring frihandel och fler röster höjdes för att det borde ske förändringar i de regelverk som definierade avgifter för export och import. År 1865 så skrevs ett frihandelsavtal mellan Storbritannien och Frankrike som anses ha berett väg för frihandel på en internationell marknad. I avtalet definierades grundläggande villkor kring handelsvillkor mellan länder som i stort sett innebar att avtalsvillkor definierade mellan två anslutna länder även skulle gälla för övriga länder. Bra villkor som definierats skulle alltså komma övriga regioner och länder till gagn. Efter detta första frihandelsavtal har en hel del framdrift skett för att förenkla global handel.

Frihandel i världen idag

Det finns frihandelsavtal på många håll i världen idag. Givet att det underlättar för företagandet så är det önskvärt att hitta dessa förenklande samarbeten. Det går att teckna frihandelsavtal genom WTO (World Trade Organisation) men det går även att teckna dessa utan organisationens involvering. Vissa frihandelsavtal som existerar i världen idag gäller enbart mellan två länder, medan andra täcker in större regioner.

Inom EU finns det frihandelsavtal som kanske täcker in flest länder, givet att unionen innehåller ett stort antal medlemsländer. Det innebär att handeln inom EU är klart enklare än handel mellan ett EU-land och ett icke EU-land. EU tar även ett samlande ansvar för sina medlemsländer och bedriver där ett arbete för att förhandla fram avtal med länder utanför EU. Därigenom har EU frihandelsavtal med exempelvis Japan, Kanada, Moldavien, Vietnam och Sydkorea.